Vergadering Verhuurpanel 19 maart 2022                     

 

Deelnemers   

EuroParcs Group: Andries Bruil, Carlijn Bartelds, Frank Bijl, Marco Budding, Jitske de Weerd, Rick Palm.

Panelleden:

Bad Hoophuizen

Joris Vollebergh, Margarete Kindler-Wiechers (via Teams)

Bad Hulckesteijn

      Edgar Kampers, Amir Doenja     

Buitenhuizen     

Edith van der Linde, Hans Romijn

Beekbergen (Valouwe) Carla Blom, Eric Valk, Daniel Nijhof

Beekbergen (Bospark) Henk van Blitterswijk

Hooge Veluwe 

Yvonne Gerz, Theo Hoppen

Maasduinen       

Paul van Wingerden

Molengroet        

Eric Martijnse

Spaarnwoude 

Frits Brinke, Ewout Cassee (via Teams)

De Zanding       

Ina Hijman 

Welkom

Andries Bruil heet alle aanwezigen welkom bij de eerste vergadering van het jaar die gelukkig weer fysiek kan plaatsvinden. Hij vraagt in eerste instantie wat ruimte om een en ander toe te lichten. EuroParcs bevindt zich op dit moment in een tijdframe waarbij na het samengaan van de twee bedrijven is getracht de afspraken met bestaande eigenaren te respecteren. Ten aanzien van de uitbetaling van de verhuurpenningen geeft hij met excuses aan dat dit niet goed is verlopen. Uiteindelijk is dit handmatig gedaan. De uiteindelijke factuur volgt nog in Mijn Omgeving. Voor de oude DroomParken gaat uitbetaling meer naar de eerste week van de maand. 

 

Structuur nu en in de toekomst

Aan de hand van een sheet legt Andries Bruil uit hoe de organisatie binnen EuroParcs er in de toekomst uit komt te zien. Zo ontstaat een nieuwe afdeling Owner Services die een eigen, nog aan te stellen, directeur krijgt. Voor wat betreft zal dit in de toekomst meer vooraf dan achteraf gaan gebeuren. EuroParcs kent verder een ‘board’ waarin vier mensen zitten en heeft een leadershipsteam.  Ten aanzien van de belangenverenigingen benadrukt hij dat de participatiegraad verder zal worden verhoogd en dat dit voor 2023 is geeffectueerd. Mogelijk zal ook een geschillencommissie worden opgericht. Er lig een duidelijke taakstelling om voor het einde van dit jaar het aantal BVE’s flink in aantal te laten toenemen. Voor de oprichting van een BVE stelt EuroParcs een bedrag van € 2.500,- beschikbaar. 

 

In het kader van deze toename vindt overleg plaats over de oprichting van een federatie. De leden van het VHP worden uitgenodigd hier verder in mee te denken. Overigens wordt op 2 april een introductiebijeenkomst over het VHP gehouden voor de BVE’s van EuroParcs die deelnamen in het VHP. Komende zomer zal een eerste gezamenlijke bijeenkomst plaatsvinden van alle BVE’s in het

VHP. Op een vraag van Edgar Kampers over de opzet van een dergelijke bijeenkomst geeft Andries

Bruil aan dat deze bijeenkomst niet echt een vergadering zal zijn, maar meer een presentatie vanuit EuroParcs. De werkgroepen zoals die nu zijn ingericht zijn meer voor overleg, enigszins met commissies zoals deze ook in de 2e Kamer bestaan. 

 

Het is in ieder geval de bedoeling dat er per jaar vanuit EuroParcs een aantal keren met elke BVE wordt gesproken, waarbij op vooraf aangedragen agendapunten wordt ingegaan. Ook issues als het MJOP, servicekosten en verhuur kunnen hierbij aan de orde komen. 

 

Update werkgroepen

Andries Bruil wijst in het kader van de update van de werkgroep BEO nogmaals op de mogelijkheid om een geschillencommissie op te richten. Hierin zou een vertegenwoordiger van EuroParcs, een bestuurslid van een BVE en een onafhankelijk persoon zitting kunnen nemen. Deze geschillencommissie zal in het 3e kwartaal geeffectueerd worden. Bij de VHP-bijeenkomst in de zomer zal hierover meer informatie komen. 

 

Henk van Blitterswijk doet verslag van de voortgang om tot een nieuwe BEO te komen. Hij geeft aan dat de werkgroep zo’n zes keer bijeen is geweest en dat er in kleiner comité ook nog een aantal keren is gesproken. Op een aantal punten is al overeenstemming bereikt. De werkgroep heeft er alle vertrouwen in dat er binnen afzienbare tijd een nieuwe BEO gepresenteerd kan worden. Op de vraag van Paul van Wingerden of de nieuwe BEO verplicht is, antwoord Andries Bruil dat het mooiste zou zijn als iedereen tekent aangezien we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Henk van Blitterswijk geeft daarbij aan dat het mooi zou zijn als er zoveel mogelijk eigenaren hierin meegaan.

 

Ten aanzien van de werkgroep Kosten benadrukt Andries Bruil dat 2022 een tussenjaar is en dat hier in 2023 verder goed naar gekeken zal worden. Eric Martijnse geeft aan dat de werkgroep twee keer bijeen is geweest waarbij met name de servicepakketten zijn besproken. Zaak is dat we meer van tevoren weten waar we aan toe zijn. Een andere manier van communiceren dus. Ook geeft hij aan dat de energiekosten een heikel punt zijn. Per park blijken deze verschillend te zijn. Wenselijk is dat er, net zoals bij administratie en redevelopment, meer inzicht ontstaat. De gehele energietransitie binnen EuroParcs is naar mening van Andries Bruil een enorme uitdaging en een breed thema waar in 2023 een plan voor zal komen.

 

Naar aanleiding van een vraag van Paul van Wingerden geeft Andries Bruil uitleg over twee verschillende tarieven. Rekening houdend met redelijkheid en billijkheid zal hier naar gekeken worden en hier op terug worden gekomen. Frits Brinke vraagt in het kader van het MJOP in hoeverre het MJOP Valouwe een standaard model zou kunnen zijn. Andries Bruil wijst in dit verband op de wens van de diverse BVE’s op maatwerk dat is ontstaan. De federatie kan volgens hem een rol spelen bij strategische keuzes. 

 

In het kader van de werkgroep Kwaliteit is een enquête gehouden over onder meer de horeca binnen EuroParcs. Yvonne Gerz geeft in dit verband aan dat er vier reacties zijn binnen gekomen. Zij zal Rick Palm de enquête sturen zodat deze nogmaals onder de leden van het VHP verspreid kan worden.

Andries Bruil wijst in dit verband eveneens op de keuzes die met Hans Oosterdijk, Operations Director, zijn en worden besproken. Een strategische keuze op dit gebied zal in juli/augustus van dit jaar worden gepresenteerd.

 

Ina Hijman geeft een terugkoppeling van de werkgroep Omzet en benadrukt hierover erg enthousiast te zijn. Ten aanzien van het punt communicatie zal er verder in gesprek worden gegaan. Martin de Boer zal in een kleine groep een toelichting hierover geven. Marco Budding zorgt er voor dat de werkgroep weer bij elkaar komt. 

 

Uitleg opvang vluchtelingen Oekraïne

Andries Bruil geeft uitleg over de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne op de parken van EuroParcs. Met de gemeenten waar EuroParcs een vakantiepark heeft is contact gelegd en aangeboden mee te denken in het kader van de opvang. Het gaat om tijdelijke opvang waarbij sprake is van op korte termijn van maximaal 10% en na mei van maximaal 5% bezetting. Ook zal er geen sprake zijn van de opvang van grote groepen vluchtelingen. De vergunningen die met de gemeenten worden gesloten zijn geregeld via Nauta Advocaten.

 

Een keer per maand zal een grote controle en schoonmaak plaatsvinden. In de week na het VHPoverleg zal een benefietwedstrijd tussen Feyenoord en RKC plaatsvinden. De opbrengsten van deze wedstrijd, die door EuroParcs en Feyenoord wordt georganiseerd, komt ten goede aan de verdere opvang van de vluchtelingen en dan met name de kinderen in het kader van sport, spel en educatie. De leden van het VHP worden, ook al is het last minute, uitgenodigd om bij deze wedstrijd aanwezig te zijn. 

 

Update Marketingactiviteiten/verhuur

Marco Budding geeft een toelichting op de marketingactiviteiten en bij afwezigheid van Martin de Boer ook een toelichting op de verhuurresultaten. Laatstgenoemde blijken in de maanden februari en lage maart tegen te vallen. Nederlanders zijn na de Coronacrisis weer meer naar het buitenland getrokken, terwijl vanuit het buitenland minder gereisd is naar onder meer Nederland. De verwachting is echter dat de omzet over het gehele jaar hetzelfde zal zijn als vorig jaar. Per park en type woning kan dit uiteraard wel verschillen. Naast dit feit wijst Marco Budding ook op het feit dat EuroParcs ook hinder ondervindt van de lage prijzen die door de concurrentie worden geboden. Op een aantal vragen vanuit de vergadering geeft Marco Budding aan dat na de overgang naar het nieuwe boekingssysteem EuroParcs nu wel beter te vinden moet zijn. Ten aanzien van de aanwezigheid van arbeidsmigranten geeft Andries Bruil aan dat EuroParcs geen huisvestigingsbedrijf is, maar een recreatiebedrijf. Ten aanzien van de opvang van Oekraïners geldt een uitzondering.me

 

Ten aanzien van de omzetcijfers benadrukt Marco Budding dat er nu wel een ‘call to action’ is. Daarbij legt hij uit dat er rond de paasdagen veel last minute boekingen zijn, vooral ook vanuit Duitsland. Vanuit België lijkt er nog wat meer terughoudendheid te zijn. De spontane naamsbekendheid van EuroParcs ligt op dit moment op 7%. Daarmee scoort EuroParcs nu al na de top drie een vierde plek. Voor wat betreft aantallen plekken is EuroParcs al een grote partij. Andries Bruil zegt toe dat er schriftelijke informatie komt per park. Dit zal door Marco Budding verder worden uitgewerkt.

 

Door Marco Budding wordt daarna een toelichting gegeven op de diverse campagnes die in de afgelopen periode en in de komende tijd zullen worden gehouden. Zo zal EuroParcs op diverse landelijke (cross) mediale kanalen te zien zijn. Ook op het gebied van het schaatsen en de sponsoring van Feyenoord komt EuroParcs veelvuldig in beeld. Geconcludeerd wordt ook dat EuroParcs op het gebied van social media grote stappen heeft gemaakt, maar dat de naamsbekendheid nog veel groter moet worden. 

 

Marco Budding wijst daarna nog op het feit dat er voor het project proefslapen op De IJssel Eilanden maar liefst 40.000 aanmeldingen zijn binnen gekomen. Daarnaast zullen er ook nog 26 afleveringen worden uitgezonden van het programma ‘House Vision’. Het uitzendschema hiervan zal met de leden van het VHP worden gedeeld. De komende zes weken zullen diverse commercials van 15 seconden op diverse TV-kanalen worden uitgezonden. Overigens zullen alle campagnes die worden gehouden landeigen zijn. In Oostenrijk zal bijvoorbeeld een iets andere campagne worden gehouden dan in Nederland.

 

Update Eigenarencontact

Carlijn Bartelds neemt het woord en geeft aan dat het team Eigenarencontact in de afgelopen tijd enorm is gegroeid. Dat was met de vele vragen en opmerkingen die binnen kwamen ook noodzakelijk. Het EuroParcs Contact Centrum (ECC) probeert eigenaren in de komende tijd meer te voeden met informatie. Vanaf december is nu sprake van dalingen van het aantal meldingen bij ECC. 

 

Naar aanleiding van een vraag van Ina Hijman over het feedbackmoment geeft Carlijn Bartelds aan op dit punt terug te komen. Andries Bruil benadrukt dat bij de klachtenafhandeling er de komende tijd op drie peilers wordt ingezet:

  • Kwaliteit van het antwoord
  • Bereikbaarheid ook in het weekend
  • Regiospreiding, zoals 1 á 2 keer per jaar vanuit EuroParcs medewerkers op de parken

Project ‘Schoon, Heel en Veilig’

Andries Bruil geeft daarna een korte toelichting op het project ‘Schoon, Heel en Veilig’, waarbij het er vooral om gaat dat de basis op orde is. EuroParcs is intensief met dit project bezig. Tijdens het volgende overleg van het VHP zal Hans Oosterdijk een meer gedetailleerde toelichting over dit project geven. De tender rond de schoonmaak is zo goed als afgerond. Er zal worden ingezet op drie of vier schoonmaakpartners. In 2023 wordt in ieder geval beter zichtbaar wat mensen voor hun geld krijgen. Ook wordt gekeken naar de kosten van het ownership.

 

Pilot MJOP per woning

Op de parken de Wije Werelt en Beekbergen is een pilot gestart waarbij een schouw van de woningen wordt gehouden. Het gaat daarbij zowel om het technische staat van de woning, maar ook wordt geïnventariseerd wat er allemaal in de woning aanwezig is. Deze schouw moet rond 1 mei zijn afgerond. Als eigenaar moet het mogelijk zijn om hierin mee te kijken. Op de vraag van Frits Brinke hoe je een en ander actueel houdt, antwoord Andries Bruil dat een dergelijke schouw twee keer per jaar gehouden zal worden. 

 

Rondvraag

Andries sluit af met de mededeling dat na dit overleg van het VHP er op 2 april een introductie VHP met de parken van EuroParcs plaatsvindt en dat komende zomer een eerste gezamenlijk VHP-overleg zal worden gehouden. Hij dankt Edith van der Linde, die voor de laatste keer aanwezig is, voor haar werk voor het VHP. 

 

ACTIELIJST

 

Onderwerp

Verantwoordelijke

Plaatsing uiteindelijke factuur in Mijn Omgeving

 

EuroParcs 

Meer informatie over geschillencommissie in VHP-overleg zomer 2022

 

EuroParcs

Uitnodigen leden VHP voor benefietwedstrijd Feyenoord – RKC

 

EuroParcs

In 2023 plan ten aanzien van energietransitie presenteren

 

EuroParcs

Oprichting federatie in samenwerking met aantal BVE’s

 

EuroParcs

Nieuw overleg werkgroep Omzet

 

EuroParcs

Afronding nieuwe BEO

 

Werkgroep BEO