NOTULEN A.L.V. BELANGENVERENIGING DROOMPARK SPAARNWOUDE 8-10-2020

Opening: Om klokslag 19.00 uur opent voorzitter Cassee de vergadering.

Mededelingen: 

 • Vanwege de Corona heeft de BvE gemeend de vergadering op te splitsen in twee delen. Van

19.00 uur tot 20.00 uur deel 1, van 20.30 tot 21.30 deel 2.

 • De secretaris en het bestuurslid verhuurzaken treden af en zijn herkiesbaar. Staande de vergadering wordt vastgesteld dat zij herkozen zijn wegens gebrek aan kandidaatstelling.

Notulen:

 • Er zijn geen op- of aanmerkingen aangaande de notulen van 10-10-2019. Deze worden staande de vergadering goedgekeurd.
 • De notuliste wordt bedankt!

Financiën:

 • Inkomsten: € 10974,00
 • Uitgaven: € 2244,00
 • Saldo: €   8730,00
 • Balans: € 17918,00
 • Vanwege het balansoverzicht en het feit dat er geen grote uitgaven worden voorzien is besloten de contributie voor 2020 en 2021 te halveren. € 20,00 per jaar voor één chalet en een extra bedrag van€ 5,00 voor meerdere chalets. De  vergadering gaat hiermee akkoord.

Convenant/Protocol en MJOP:

 • Het convenant is het document waarin is beschreven hoe de BVE met Droomparken wenst samen te werken. Na een moeizame start begint dit langzamerhand vruchten af te werpen. Maar gezegd moet worden, dat we er nog lang niet zijn!
 • MJOP: Overzicht van een periode van vijf jaren waarin is vastgelegd welke onderhoudswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tot instandhouding van het park. Er is voor de periode 2018 t/m 2022 een bedrag vastgesteld van € 83,00 excl. BTW. Waarbij de eerste twee jaar zijn kwijtgescholden. In het voorjaar van 2022 wordt onderhandeld over de volgende periode van vijf jaar.

Verhuurpanel:

 • Asito start een pilotproject op park Beekbergen. Bedoeling is meer rendement te krijgen voor het controleren en schoonmaken van de chalets. Er wordt verwezen naar de website van de bve!
 • Droomparken tracht een verzekeringspolis te ontwikkelen in samenwerking met een verzekeringsmaatschappij, die als vangnet moet dienen voor het vergoeden van schades die niet worden gedekt door de polissen van de eigenaar of de verhuurder. Volg de website!
 • Spaarnwoude heeft als enige park van Droomparken dit jaar een terugval in omzet gehad van 31%. Vooral de Duitse huurders bleven weg en zijn (nog) niet teruggekomen.
 • Annuleringsregeling blijft een heikel punt, onder anderen omdat de vele reisorganisaties waar huurders boeken geen annuleringsregelingen kennen. Dan gaat e.e.a. buiten Droomparken om.
 • Voor het wegvallen van boekingen blijft het raadzaam om als eigenaar in contact te treden met de eigenarendesk. (088-055-1515) of melden in Top-Desk.

Zonnepanelen:

 • Hiermee bemoeit de BVE zich niet, om reden dat er te wienig belangstelling bleek te bestaan.

Tuinonderhoud:

 • Terugkerend onderwerp. RHF stopt ermee, de hoveniers van Droomparken stoppen ermee, betekent dat eigenaren op zoek moeten naar hovenier voor hun tuinen.
 • Er komt een melding op de website voor kunstgras waarbij je zelf kunt berekenen wat de prijs wordt voor jouw tuin. Er is een mogelijkheid om offertes aan te vragen bij andere bedrijven, maar houd er rekening mee dat kleur en kwaliteit van de firma Tip-Top maatgevend zullen zijn!
 • Voorts wordt op de website melding gemaakt van hoveniersbedrijven die mogelijk een aannemelijke offerte kunnen leveren voor onderhoud van onze tuinen. Wordt vervolgd!
 • In de praktijk is gebleken dat de hoveniers moesten werken voor een bedrag waarvoor het onderhoud niet kon worden geleverd wat de eigenaren graag zien.

Collectief schilderen:

 • Er zijn geen schilders(-bedrijven) gevonden die hierop wilden ingaan. Het aanbod was te gering.
 • Er zal op de website aangegeven worden welke kwaliteit verf dient te worden gebruikt, waar het gekocht kan worden en bij vermelding dat het voor een chalet op Droompark Spaarnwoude is zal tegen groothandelsprijzen worden afgerekend.
 • Raadzaam is om de buitenkant om de vijf- zes jaar te schilderen.

Beveiliging:

 • Hoewel Sinan een deel van de beveiliging op zich neemt in het park, lijkt het raadzaam een Buurtapp te ontwikkelen. Wanneer iemand zich hiervoor beschikbaar kan/wil stellen kan dit uitgerold worden. Wel is het raadzaam om een beheerder aan te stellen om ervoor te zorgen dat de app wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is!

Rondvraag:

 • V. contract Feenstra: Hierover is niet iedereen tevreden. Op onze website komt alternatief. Dus lees de website!
 • Beveiligingscamera ophangen aan chalet: Hoewel juridisch niet bekend is of dat wel/niet mag, wordt vooralsnog ontraden dit te doen.