Belangenvereniging Eigenaren Europarcs Spaarnwoude

Nieuwsbrief 45

Spaarnwoude 17 December 2022

Zuiderweg 2-171, 1165 NA Halfweg | E-mail: bvespaarnwoude@gmail.com | IBAN: NL 63 RABO 0313767149 | KvK: 67066003

Beste Leden,

Het bestuur wenst u een bijzonder mooi, voorspoedig en vooral gezond 2023.

Het bestuur

ATTENTIE – ATTENTIE – ATTENTIE

 
VERRASSINGSFACTUREN
Van diverse leden hebben wij vernomen dat zij door Europarcs compleet verrast zijn met facturen voor “diensten” waarvan zij het bestaan niet wisten, die nooit besproken en ook nooit “besteld” zijn. De betreffende facturen verschillen en lopen vaak op tot ruim € 6.300,-.

In veel gevallen lijken de in rekening gebrachte “diensten” en bedragen onterecht. Als bestuur zijn we hierover, ondanks het convenant met EP, niet geinformeerd en is dit ook voor ons een complete verrassing

Wij adviseren de betreffende facturen niet te betalen en na de ALV een kopie daarvan te geven aan de secretaris (kunt u niet komen stuur dan en PDF of foto naar tomstap@hetnet.nl, cc. bvespaarnwoude@gmail.com).

Het kan niet anders dan dat dit onderwerp uitgebreid aan bod zal komen tijdens de ALV en omdat dit een ieder aangaat (nu of in de toekomst) verwachten wij een grote opkomst. Tijden de ALV adviseren wij de vervolgstappen…..

Stuur nog snel een mail met uw aanmelding of afmelding voor de ALV naar tomstap@hetnet.nl. Zet in het mailbericht altijd uw naam + chaletnummer en bij aanmelding het aantal personen.

Verwittig eigenaren die nog geen lid zijn van de BVE a.u.b. dat zij zich via een korte mail kunnen aanmelden en dan ook welkom zijn op de ALV!!!
 

  • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering BVE-Spaarnwoude 12-1-2023. Aanvang 19.30 in Sofia’s.

Agenda:

  1. Opening door voorzitter

2.   Mededelingen en ingekomen stukken

3.   Goedkeuren notulen ALV 12-5-2022

4.   Financieel Jaarverslag en verkiezing kascommissie

5.   Verkiezing bestuursleden (aftredende bestuursleden in 2023: Tom Staphorsius/secretaris en Adri Deijkers/penningmeester. U kunt zich als nieuw bestuurslid aanmelden bij de secretaris (tomstapt@gmail.com). Overigens zijn beide aftredende bestuursleden herkiesbaar

6.   Stemming contributie/inleggeld nieuwe leden

7.   Voortgang nieuw Beheers- en Exploitatieovereenkomst. (BEO-Droomparken / BEX- Europarcs)

8.   Website en communicatie (VHP en verslag Europarcs)

9.   Convenant/Protocol tussen BvE Spaarnwoude en Europarcs

10.       Federatie

11.       Rondvraag

12.       Sluiting met een toost op het nieuwe jaar en aansluitend een borrel,  u aangeboden door het bestuur.

Voorstel voor nieuw aangemelde bve leden:
Inleggeld € 20,00 voor eerste chalet en voor elk volgend chalet € 5,00.
Voor zittende leden geldt: 2023 is vrij van contributie. 

 
Note. Vermeld in elk mailbericht aan de bve of het bestuur altijd uw naam en chaletnummer(s). Indien u zich richt tot een bestuurslid, zet dan altijd bvespaarnwoude@gmail.com in de cc.
 
Om te voorkomen dat deze nieuwsbrief in uw spam of als reclame binnenkomt, adviseren wij het mailadres van de BvE in uw adresboek te zetten.