Belangenvereniging Eigenaren Europarcs Spaarnwoude

Zuiderweg 2-171, 1165 NA Halfweg | E-mail: info@bvespaarwoude.nl | IBAN: NL 63 RABO 0313767149 | KvK: 67066003

Opening

Om 19.30 uur heet Ewout de aanwezigen welkom. Er zijn vijftig leden van de bve
Spaarnwoude aanwezig.

Mededelingen en ingekomen stukken
Hij memoreert dat de laatste ALV vergadering was op 8 oktober 2020.
*Droomparken is inmiddels overgenomen door Europarcs.
*Heel veel ingekomen stukken zijn allemaal 1 op 1 behandeld.
*Eventuele vragen hierover kunt u melden bij agendapt 9.


Goedkeuring notulen 8 oktober 2020
Geen op-/aanmerkingen. Deze worden onder dankzegging vastgesteld.


Financiele zaken
31/12/2019 17.918, 31/12/2020 E 18.816
Kascontrole over de jaarstukken 2020: dames Gerrie Smit en Paulien Berkhout.
Jaarstukken 2021 zijn nog niet gereed
Het staat eenieder vrij de stukken in te zien bij Adri Deijker.
De jaarrekening 2020 wordt vastgesteld en er volgt décharge voor het bestuur voor het
gevoerde beleid.


Rooster van aftreden
Huidig bestuur vanaf begin, ca. 4 jaar. Elke 2 jaar dienen 2 bestuursleden te
worden vervangen, maar geen kandidaten.
Ellen treedt af als notuliste, is niet herkiesbaar. Patty Wiering wordt onder applaus
benoemd tot notuliste.


Beheer- en Exploitatie overeenkomst Verhuur, (BeO)
Verhurende eigenaren en overname van DP door Europarcs.
Een aantal van u heeft in de loop van de jaren verbindende overeenkomsten getekend met
Droomparken.
Het blijkt dat er wel meer dan 100 verschillende overeenkomsten zijn.
Europarcs kan niet met al die verschillen uit de voeten.
De overeenkomst moet worden nagekomen, kan niet eenzijdig worden opgezegd.
Directeur verhuurzaken, Martin de Boer zit met vragen over verhuren en heeft te maken
met al die verschilende contracten.
Maxxton software blijkt na implementatie niet te functioneren, met gevolg dat er veel
klachten worden gemeld zodat iedereen die een mailtje verstuurt, ook antwoord verwacht,
maar ook daarin wordt teleurgesteld! .
BEX is eenzelfde document als BEO, maar er zitten verschillen in.
Volgens mijn BEX of volgens mijn BEO klopt dat niet! Diverse documenten, zo kan ik niet
werken. In BEX was men gewend, als je je eigen huisje wilt bewonen, jaar van tevoren
aangeven en betalen!!
Grofweg gezegd, BEX is nadeliger van BEO.


Ew: tijdens verhuurpanel vergadering is een werkgroep samengesteld om zowel BEX als
BEO door te nemen en in elkaar proberen te vlechten.
11 mei zou een afrondende vergadering plaatsvinden, maar de stukken moeten nog
op juridische gronden worden nagelopen.


Alle mogelijke problemen die gerezen zijn door het niet goed functioneren van het
Maxxton programma worden uiteindelijk gemeld op Top-Desk. Als je al een
antwoord krijgt, kun je er niets mee. Achterstand bij Top-Desk van 2500 meldingen.
Maxxton omzet verdeelsysteem: men gaat proberen een verdeelsysteem te maken dat
geënt is op de verhuurcapaciteit van jouw huisje met een gemiddelde huurprijs.
Het hele verhaal kosten/baten wordt daar min of meer op afgestemd. Men gaat over
tot dynamic prijzen, maar laat dat de mensen ook weten, zodat de prijzen zoveel
mogelijk worden afgestemd op jouw huisje.
Min of meer uniforme inventaris van het huisje: niet alleen vanwege de
schoonmaak/verlies van spullen/schade. Niet teveel tierelantijnen.
Ew: het zijn allerlei dingen die aan het veranderen zijn, soms is het een oplossing, maar
niet altijd.
Vraag: wat wordt verstaan onder tierelantijnen? Een schilderij?
Mw Betty Bouwknecht: half jaar in bungalow, half jaar verhuurd. Inventaris afgekeurd
en moet conform EP zijn. (als je naar Leen Bakker gaat, goedkoper uit) Persoonlijke
smaak moet toch kunnen.
Sem hierbij steunen, is stuk/heel of is de kleur niet goed.
Peter 102: designstoel afgekeurd. Meer borden probleem
Zonneveld: ook op Mgr moest alles vervangen worden. Goedkeuring gegeven om
te herstellen, maar niet te vernieuwen.
Wendy: kinderstoel/föhn weg, moet je melden bij receptie.
Voor de schoonmaak de taak bij wisseling van verhuur dit te melden.
Mw Zon: terugkerende gasten verwachten ook dat er bepaalde extra dingen in je
huisje staan. Op de website aangeven.
Astrid Stam: Borg laten betalen bij de huur en als je eruit gaat, controle en dit
handhaven. Frits: kleingoed wordt gratis aangevuld, maar het blijft een ellende. Bij long
stay wel borg, maar deze wordt al terugbetaald voor de eindcontrole, dus …
Energieverbruik: zou men ook moeten controleren.
Hoe nu verder met BEO, de nieuwe vorm gaat BEX heten en alle nieuwe eigenaren
vallen dan onder BEX. Als u heeft getekend voor de BEO, kunt u zich daaraan houden.


Convenant en Federatie
Aantal jaren geleden is geprobeerd afspraken te maken met de directie van DP om geen
confrontatie achteraf te krijgen.
Nu met de fusie zijn we weer 3 stappen terug en moeten we een manier vinden hoe we
met de directie van EP kunnen functioneren. Andries Bruil zit in de groepsdirectie en is
daardoor verantwoordelijk voor de communicatie met de eigenaren. Irritatie ontstaat over
velerlei dingen, maar er is geen bevoegdheid om te kunnen besluiten.
Zitten nu in tussenfase, proberen om samenwerkingsverband te leggen met
alle belangenverenigingen.
Federatie: te weinig mensen zijn in staat om over het belang van zijn eigen club heen te
stappen. Maar met 40 tezamen kunnen we meer bereiken dan met 1!
Inmiddels is er een 1e
proeve van een soort samenwerkingsprotocol tussen EP en de BvE’s die
mee willen doen. Dit wordt voorgelegd aan de besturen en leden van de BvE’s, want als
bestuur van Spw heb je ook nog wat te vertellen! Met 34.000 chalets: hoogoplopende
emoties!
Ik kan me voorstellen dat als je je chalet aanmeldt, het aan een x-aantal eisen moet voldoen ter
voorkoming van verwarring en evt. klachten dient men bij de receptie te melden.
We spreken spelregels af als de Federatie er door is: als niet duidelijk is wat je van elkaar kunt
verwachten inzake verhuur/eigenaar, dan is er teveel risico dat er conflicten ontstaan. Als de
voorwaarden, waaronder je kunt verhuren duidelijk zijn, kun je als eigenaar vervolgens
besluiten om wel of niet te verhuren.
Opm: afrekening verhuur over maart:
28 april gebeld, 2 dagen later geld op de rekening
*het moet strucureel goed goed geregeld zijn, als het fout gaat, meld het!
Mw. Z: opgezocht bij EP, verrekening is veranderd, normaal binnen 14 dagen, nu na 1
mnd factuur en na 6 weken geld op de rekening?
Mw: ik heb het chalet per 1/9 uit de verhuur gehaald.
Probleem met BTW aangifte: t/m februari, schuif 1 mnd verder.


Ew: afspraken en communicatie deugen niet, hoe kan federatie wel goed gaan
functioneren? Andries heeft dit soort problemen in zijn portefeuille. De BvE’s in oprichting
stimuleren en de financiële bijdrage aan de Federatie is fifty/fifty DP/EP om zoveel mogelijk
BvE’s erbij te betrekken. Met een Federatie kun je iets tot stand brengen, want met 40
verschillende BvE’s kun je niet praten. Mensen zien niet dat we allemaal hetzelfde probleem
hebben. En uiteindelijk hebben we maar een paar problemen.
Afspraken worden niet nagekomen, mails niet beantwoord,
personeelsproblemen, Vertrouwen moet er zijn!
Protocol: irritaties die er zijn, lopen op en zaken moet je professionaliseren.
Tuinonderhoud: waar staat dat je je tuin moet onderhouden?
Ew: streep onder het verleden, alles moet eenduidig zijn.


Opm:
*voor de 3e
keer parasol weg, mag men iedere keer rekening voor een parasol
sturen? *Loungeset niet conform EP, maar hardhouten bank waait niet meer weg.
*vaste aankomst- en vertrektijden, waarom niet op zaterdag?


Frits leest klachtenlijst voor; via mijn omgeving -> notifcications ->reservering derden ->
kun je tijden wijzigen.


Opm: klanten uit Amsterdam misgelopen en vooral tijdens formule 1!!


Wat verder ter tafel komt
MJOP: het was het idee om de bijdrage MJOP niet per park, maar per chalet te regelen.
Een vast bedrag per jaar en eens in de zoveel tijd moet dan het meubilair worden
vervangen en de mechanische installatie. Je hele chalet wordt in beeld gebracht, het wordt
een soort leaseplan per woning.
Ew: : wij zijn als eigenaar zelf verantwoordelijk voor de eigen omgeving. De BVE is geen VvE en kan
dus de eigenaren niet binden. Uiteindelijk blijft elke eigenaar verantwoordelijk. Maar; als de BVE, na
overleg met EP en in een ALV, in grote meerderheid een afspraak met EP steunt, dan is de positie
van een (kleine) minderheid die niet akkoord is natuurlijk veel zwakker. Die eigenaren moeten dan,
zonder de steun van de BVE, het conflict met EP aan. Als 245 ja zeggen en 30 anderen hebben
een sterke casus, is het niet afdwingbaar. Het is geen MJOP maar NOP.
Art. 7 van het reglement staat voor de instandhouding van de faciliteiten op het park. In dat artikel is geregeld
dat EP de kosten kan doorbelasten aan de eigenaren. Als we het over het MJOP hebben bedoelen we eigenlijk
dat we het risico, voortvloeiend uit artikel 7, hebben afgekocht met een vast bedrag. De huidige
overeenkomst, die 5 jaar loopt, is nog van kracht tot volgend jaar.
De bijdrage aan het ‘MJOP’ geldt alleen voor eigenaren die ook de erfpacht van de grond hebben afgekocht.


Grondslag daarvoor is programma van onderhoud. Wegkamp voor VvE’s in onderhoud
te zetten.
MJOP geldt alleen voor eigenaren die ook de erfpacht van de grond hebben afgekocht.
Hr. Pfennings vraagt wat de procedure bij verkoop van zijn chalets nr 102 en240.
Antw: primair aan EP aanbieden.


Hr Wijer: wat zijn de werkelijke kosten om een chalet op te knappen. Keukenprijs ging van €
13.000 uiteindelijk naar € 5.000,-. Is de prijs onderhandelbaar?


Ew: je moet een lijst hebben waaraan je moet voldoen. Gedwongen winkelnering
leidt zelden tot prijsdaling.
EP: het huisje moet er goed uitzien = gemeenschappelijk belang. Gezamenlijk zorgen dat
je het onderhoudt en een goed gevoel erbij hebt.


Mw Z: eigen gebruik van de woning; fictief bedrag in omzet verdeel systeem 2020.
Als eigenaar word je niet meer meegenomen in dit systeem. Verhuurcapaciteit per
type woning per park. Frits heeft dit gemaild aan fam. Z.


EW: hierover had per 1/1/2022 een mail aan de eigenaren gestuurd moeten worden. Als je nl
essentiele besluiten neemt, moeten de BvE’s de tijd hebben om daarover te vergaderen.


Els: *graag de plantenbakken die in de buurt van je chalet staan water geven.
*Nieuw verhuursysteem vanaf januari 2022: huisje leeg, verhuur via het hoofdkantoor.
Dit kan niet meer via de receptie!
Dank aan Ellen voor de verzorging van de notulen de afgelopen jaren.
Bloemen en een fles wijn.
Om 21.10 uur sluit Ewout de vergadering.