Notulen: Jaarlijkse Ledenvergadering van de BvE Spaarnwoude dd. 2 mei 2019 in de Brasserie
Halverwege te Halfweg.

Notulen: Jaarlijkse Ledenvergadering van de BvE Spaarnwoude dd. 2 mei 2019 in de Brasserie
Halverwege te Halfweg.
Aanwezig: Ewout Cassee (voorzitter), Tom Staphorsius (secretaris), Adri Deijkers (penningmeester),
Frits Brinke ( lid en vert. Federatie en Verhuur), Ellen Staphorsius (lid), Ger Duijn
(MJOP/MJIP).


1. Welkom.


Ewout Cassee opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezige eigenaren van harte
welkom. Hij bedankt Peter voor de gastvrijheid, koffie, thee en lekkernijen en feliciteert hem met zijn
verjaardag en biedt namens de BvE een fles wijn en een bloemetje aan.


2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn meerdere ingekomen stukken die de secretaris meestal 1 op 1 beantwoordt.
Meerdere vragen zijn er nav de brief van de heer Meijer over de afkoop van de kavelhuur. Deze brief
is incompleet en levert meer vragen op dan het antwoorden geeft. Voor vragen hierover adviseren
wij u contact op te nemen met Tom, tomstap@hetnet.nl
Ewout merkt op dat de BvE nog een lange weg heeft te gaan om voldoende transparantie te krijgen
van de directie van Droomparken en verwijst naar agendapunt 7, waar we daar verder op ingaan.


3. Notulen AVL dd. 22 juni 2017.

Ewout merkt op dat de BvE niet juist is omgegaan met de aangestelde tuincommissie en biedt Beppie
namens het bestuur excuses aan. Adri heeft met Tristan 2 maal per jaar een schouw betr. het park/
tuinonderhoud. Voor de schouw zal Adri met Beppie contact opnemen zodat zij haar bevindingen en/
of foto’s kan bespreken, wat dan in de schouw zal worden meegenomen.
De notulen van de AVL dd. 22 juni 2017 worden goedgekeurd.

 
4. Wijziging statuten.

De aanwezige eigenaren stemmen unaniem in met de wijziging van de statuten van de BvE.

Hierdoor is het toegestaan dat twee leden van het bestuur, onder wie de voorzitter, geen lid van de
BvE zijn. Deze wijziging wordt staande de vergadering doorgevoerd


5. Financiën/ jaarverslag.
Op 2 april 2019 heeft de kascommissie, Gerrie Smits en Leendert Luising, de boeken van de BvE
gecontroleerd en accoord bevonden.
Indien gewenst kunt u het verslag bij Adri opvragen via de mail, lopertjes1@hotmail.nl en in de cc.
bvespaarnwoude@gmail.com
Wij danken de kascommissie voor hun inzet.
Het jaarverslag wordt door de leden goedgekeurd en zij verlenen hierbij het bestuur decharge.
Er is 1 nieuwe aanmelding voor de kascommissie waarvoor onze dank. Deze bestaat nu uit: Gerrie
Smits en Pauline Berkhout.


6. Verkiezing nieuwe bestuursleden.
Op grond van de statuten treden Adri en Ellen conform het rooster af, maar zij stellen zich
herkiesbaar.
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld.
De leden hebben Adri en Ellen onder groot enthousiasme herbenoemd!


7. Het Protocol.
De leden hebben het protocol via de nieuwsbrief ontvangen. Ewout; voordat dit concept
samenwerkingsprotocol tot stand gekomen is zijn er lange en stevige discussies gevoerd!
Ewout neemt met de leden het protocol door en legt uit dat het hierdoor mogelijk is om conform de
afgesproken procedures, met elkaar over onderwerpen van wezenlijk belang voor Droomparken, de
eigenaren en de verhurende eigenaren afspraken te maken.
De eigenaren stemmen unaniem in voor het convenant tussen Droomparken en de BvE en alle
consequenties die dat met zich mee zal brengen.


8. Internet
Dit is inmiddels een langslepend probleem, een voorbeeld hoe het niet moet. Door het tekenen van
het protocol zal zo een probleemzich niet meer voor kunnen doen want Droomparken moet dan
vooraf toestemming vragen aan de BvE!
Wij onderscheiden 3 problemen:
A). Het blijkt dat verhuurchalets zijn aangesloten op de hotspot en niet op het beveiligde internet,
waarvoor wel is/moet worden betaald. B). De procedure rond de invoering van het nieuwe systeem
is al een en andermaal aan de orde geweest. Dat moet dit jaar tot een afronding komen. C). Voor een
beperkte groep eigenaren, die hun chalet in 2013 en begin 2014 hebben gekocht, is er sprake van
een langlopend conflict van een geheel andere orde. Wij verzoeken deze leden om zich per mail bij
de secretaris te melden: tomstap@hetnet.nl met in de cc bvespaarnwoude@gmail.com
Ons advies aan onze leden is dan ook om de rekening voor het internet niet te betalen zolang er geen
deal is met Droomparken.

 
…….PAUZE……


9. Status Topplan, MJOP/ MJIP.
Ten aanzien van het MJOP en de annexe discussiepunten stemt de ALV in met het door het bestuur
voorgestelde plan van aanpak! Onderdeel hiervan is een heldere omschrijving van de verdeling van
kosten over het jaarlijks en meerjarig onderhoud, alsmede helderheid over de verdeling van de
kosten tussen Droomparken en de eigenaren.
Helderheid en transparantie …… welk deel van welk onderhoud zit er in de Parkkosten?
Onze specialist Ger heeft alle stukken bekeken. Ewout: “ Als er geen terriërs bestonden heeft Ger die
uitgevonden …..!!!”
Ger heeft een tegenvoorstel gedaan wat ingrijpend anders is als dat van Droomparken. Wij zitten nu
middenin dat gevecht!
Het plan Wegkamp dateert van 2016, daarna is de laatste uitbreiding opgeleverd. Naar Ger’s idee
dient er dus alsnog een ijkmoment te komen dat actueler is dan plan Wegkamp waarmee nu wordt
gewerkt.
De BvE heeft geprobeerd om een pact te sluiten met andere Droomparken maar helaas geen park
bereid gevonden. Het is afwachten waar dit op uit komt maar de BvE zit er bovenop!
Ewout: “Ergeren is ook ontspanning!!!”


10. Geen N1
Tom legt uit; N1 is een kavel achter het industriegebied de Heining, nabij de oprit naar de A5, door
de Gemeente Amsterdam ingericht voor grote muziek evenementen voor 40.000 bezoekers per dag,
elk weekend tijdens de zomer. Er is een belangenvereniging opgericht, genaamd Geen N1, tegen het
definitief in gebruik nemen van dit evenementen terrein.
Na vele vergaderingen en processen is het gelukt om dit tegen te gaan. Er zullen nog 3 geplande
festivals gehouden worden en daarna is het over!

 
11. Rondvraag
*Hoe zit het met de activiteiten van het animatieteam? Er zijn klachten over de
animatie ……. waar, wanneer etc.
De BvE kan hier niets aan doen, en verwijst een ieder naar de Lobby, daar ligt een schema
met de tijden en plaatsen van animatie.
*Kan Droompark Spaarnwoude nog uitbreiden?
Nee, daar geeft de gemeente geen toestemming voor.


12. Afsluiting.
Het protocol zal een startpunt zijn voor een intensieve onderlinge samenwerking tussen de BvE en de
directie Droomparken.
Om 09.50uur sluit Ewout de vergadering met de woorden: “ Wij gaan een blijmoedige periode
tegemoet!”.
Hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid!!!


Ellen Staphorsius, notuliste.